Tüm dün­ya­yı saran ko­ro­na­vi­rüs sal­gı­nı ile bir­lik­te Tür­ki­ye’ye dönen va­tan­daş­la­rı­mı­zın 14 gün­lük ka­ran­ti­na sü­re­ci­ni ge­çi­re­bil­me­le­ri için KYK yurt­la­rı­nın ka­pı­la­rı­nı açan Genç­lik ve Spor Ba­kan­lı­ğı, şim­di­de ko­ro­na­vi­rü­se karşı aman­sız bir mü­ca­de­le veren sağ­lık ça­lı­şan­la­rı­na des­tek ama­cıy­la genç­lik mer­kez­le­rin­de ko­ru­ma­lı maske üre­ti­mi­ne baş­la­dı.

Genç­lik Hiz­met­le­ri Genel Mü­dür­lü­ğü’ne Bağlı 81 ilde 81 genç­lik mer­ke­zin­de ko­ru­ma­lı maske üre­ti­mi­ne baş­lan­dı. Vefa Sos­yal Des­tek Grup­la­rın­da gö­nül­lü ola­rak görev alan Genç­lik Li­der­le­ri, bir yan­dan 65 yaş ve üstü ile kro­nik ra­hat­sız­lı­ğı olan va­tan­daş­la­rı­mı­za yar­dım­cı ol­ma­ya devam eder­ken, diğer yan­dan da sağ­lık ça­lı­şan­la­rı için ha­ya­ti önem ta­şı­yan ko­ru­ma­lı maske üre­ti­mi­ne ön­cü­lük edi­yor.

Ba­kan­lı­ğa bağlı 81 ilde 81 genç­lik mer­ke­zin­de, genç­lik li­der­le­ri­nin ön­cü­lü­ğün­de gö­nül­lü­le­rin de ka­tı­lı­mıy­la 3D ya­zı­cı­lar­da üre­ti­len mas­ke­ler, he­kim­ler başta olmak üzere sağ­lık ça­lı­şan­la­rı­nın kul­lan­ma­sı için il sağ­lık mü­dür­lük­le­ri­ne gön­de­ri­li­yor.

Bakan Ka­sa­poğ­lu’ndan zi­ya­ret

Genç­lik ve Spor Ba­ka­nı Dr. Meh­met Mu­har­rem Ka­sa­poğ­lu da ko­ru­ma­lı maske üre­ti­mi ya­pı­lan mer­kez­ler­den biri olan Ke­çi­ören Genç­lik Mer­ke­zi’ni zi­ya­ret ede­rek, ilk üre­ti­len mas­ke­le­ri de­ne­ye­rek, ta­nı­tı­mı­nı yaptı.

İnsa­nı­mı­zın sağ­lı­ğı­nın her şey­den önem­li ol­du­ğu­nu vur­gu­la­yan Bakan Ka­sa­poğ­lu, şu de­ğer­len­dir­me­de bu­lun­du:

“Genç­lik mer­kez­le­ri­miz, ül­ke­mi­zin dört bir ya­nın­da genç­le­ri­mi­zin hem ki­şi­sel ge­li­şim­le­ri, hem ka­ri­yer­le­ri­ne yö­ne­lik ça­lış­ma­la­rı, hem de spor­tif an­lam­da­ki fa­ali­yet­le­ri­ne des­tek ve­ri­yor. Bu an­lam­da ha­ki­ka­ten çok ciddi bir ivme ya­ka­la­dı­ğı­mız bir ça­lış­ma­nın da ne­ti­ce­le­ri­ni al­dı­ğı­mız ça­lış­ma gru­bu­muz var. Tabi ki genç­lik mer­kez­le­ri­mi­zin kül­tür, sanat, bilim, spor gibi pek çok alan­da yap­tı­ğı ça­lış­ma­lar var. Bu­nun­la bir­lik­te 2019 yı­lın­da gö­nül­lü­lük fa­ali­yet­le­ri kap­sa­mın­da ka­zan­dı­ğı­mız ivme, ge­li­nen aşama apay­rı bir bo­yu­ta ulaş­tı. Genç­lik mer­kez­le­ri­mi­zin ve­rim­li­li­ği­ni art­tı­ra­rak, ka­tı­lı­mı daha da ço­ğal­ta­rak ve genç­le­ri­mi­zin kendi ka­pa­si­te­le­ri­ni, po­tan­si­yel­le­ri­ni or­ta­ya koyma açı­sın­dan pek çok ça­lış­ma­yı her geçen gün göz­lem­li­yo­ruz.”

“Genç­le­ri­miz bu mü­ca­de­le­de biz de varız diyor”

Bakan Ka­sa­poğ­lu, ko­ro­na­vi­rüs sal­gı­nı ne­de­niy­le dün­ya­nın ya­şa­dı­ğı sü­re­cin her­ke­sin ma­lu­mu ol­du­ğu­nu dile ge­ti­ren Bakan Ka­sa­poğ­lu, söz­le­ri­ni şöyle sür­dür­dü:

“Bu süreç, ül­ke­mi­zin de ham­dol­sun her ku­ru­muy­la çok güzel yö­net­ti­ği bir süreç. Bunu hep bir­lik­te gö­rü­yo­ruz, ya­şı­yo­ruz. Bu bağ­lam­da da genç­le­ri­mi­zin bu ko­nu­da­ki du­yar­lı­lı­ğı, sü­re­ce has­sas bir şe­kil­de ka­tı­lı­mı ve bu ko­nu­da katkı sağ­la­ma is­te­ği biz­le­ri hem he­ye­can­lan­dı­rı­yor, hem mutlu kı­lı­yor. Bu çer­çe­ve­de bi­li­yor­su­nuz hem dün­ya­nın hem ül­ke­mi­zin maske ko­nu­sun­da­ki ih­ti­ya­cı göz önüne alın­dı­ğın­da ar­ka­daş­la­rı­mız­la bir­lik­te baş­lat­tı­ğı­mız bu ça­lış­ma güzel bir boyut ka­zan­dı. Bu ve­si­ley­le Ke­çi­ören Genç­lik Mer­ke­zi'ndeki gö­nül­lü ar­ka­daş­la­rı­mız­la bir araya gel­dik. Bu fa­ali­yet 81 ili­miz­de­ki genç­lik mer­kez­le­ri­miz­de baş­la­dı. Gö­nül­lü genç­le­ri­miz bu mü­ca­de­le­de ‘biz de varız’ di­yor­lar. Genç­le­ri­miz­le her an­lam­da if­ti­har edi­yo­ruz. Ben, genç­le­ri­mi­zi canı gö­nül­den teb­rik edi­yo­rum.”

“He­de­fi­miz gün­lük 40 bin maske”

Bakan Ka­sa­poğ­lu, genç­lik mer­kez­le­rin­de ko­ru­ma­lı maske üre­ti­mi he­de­fi­nin gün­lük 500 adet ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, “81 ile bak­tı­ğı­mız­da bu sayı 40 bini bu­lu­yor. Baş­lan­gıç aşa­ma­sı ol­ma­sı iti­ba­riy­le bir­ta­kım he­sap­la­rı re­vi­ze etmek ge­re­kir­se gün­lük yak­la­şık şu an iti­ba­riy­le 25-30 bin arası he­de­fi­miz var. Bunu en kısa sü­re­de in­şal­lah yeni gö­nül­lü genç­le­ri­miz­le daha da ar­tır­ma­yı he­def­li­yo­ruz. İna­nı­yo­ruz ve bi­li­yo­ruz ki bu sal­gı­nı bu­gü­ne kadar ba­şa­rı­lı bir şe­kil­de ülke ola­rak yö­net­ti­ği­miz gibi, genç­le­ri­miz­le ve mil­le­ti­miz­le da­ya­nış­ma ru­huy­la, ted­bir­le, sa­bır­la, du­ay­la, in­şal­lah üs­te­sin­den en güçlü şe­kil­de ge­le­ce­ğiz ve mil­let ola­rak güçlü ya­rın­la­ra ay­dın­lık ya­rın­la­ra hep bir­lik­te yü­rü­me­ye devam ede­ce­ğiz” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

Bakan Ka­sa­poğ­lu, söz­le­ri­ni şöyle ta­mam­la­dı:

“Ben, bu an­lam­da başta de­ğer­li genç­le­ri­mi­ze gö­nül­le­ri­ni or­ta­ya ko­ya­rak üret­tik­le­ri bu an­lam­lı maske ça­lış­ma­sı ne­de­niy­le te­şek­kür­le­ri­mi su­nu­yo­rum. On­lar­la be­ra­ber­li­ği­miz devam edecek. Biz, her türlü des­te­ği sun­ma­ya devam ede­ce­ğiz. ‘İki günü eşit olan zi­yan­da­dır’ il­ke­siy­le üre­te­rek, katkı sağ­la­ya­rak ve fay­da­lı ola­rak ya­rın­la­ra yü­rü­ye­ce­ğiz.”